20. oktober: Norsk katapult tre år

Norsk katapult – klar for å satse skikkelig!

- Norsk katapult er i ferd med å bli en suksess. Tiden er moden for å skalere opp og gjøre dette til en reell satsing for å bidra til raskere omstilling og mer industriell produksjon i Norge.

Artec Aqua leverer anlegg for oppdrett av fisk på land

Det sier administrerende direktør Ingrid Riddervold Lorange i Siva, i anledning av at ordningen som forvaltes av selskapet har blitt tre år.

20. oktober 2017 ble de to første nasjonale katapult-sentrene offentliggjort av daværende kommunalminister Jan Tore Sanner. Med den kunngjøringen ble ordningen Norsk katapult etablert. I juni 2018 ble tre nye katapult-senter oppnevnt.

– Timingen er veldig god. En sikker oppskrift på å lykkes er å satse på de virkemidlene virker, og vi ser at bedrifter fra hele landet har stor nytte av fasilitetene og kompetansen som er bygget opp gjennom Norsk katapult. Testsentrene er viktige bidragsytere i arbeidet med å tilrettelegge for fremtidens industri og grønn omstilling. Vi mener at ordningen i enda større grad kan utnyttes og skaleres for å bringe Norge tilbake til vekst, sier Lorange.

Sentralt virkemiddel

- Ordningen bidrar til nyskaping og økt konkurransekraft i næringslivet. Det er flott å kunne markere at det er tre år siden Norsk katapult ble opprettet, sier statsminister Erna Solberg i en videohilsen.

- Norsk katapult har blitt et sentralt virkemiddel for innovasjon i næringslivet, og vi ser frem til utnevnelse av nye sentre i 2021, slik at det blir enda flere bedrifter som kan dra nytte av tilbudet, sier hun.

2019 var første kalenderår med full drift i de fem katapult-sentrene. I fjor leverte de hele 785 katapult-prosjekter. Dette er en ni-dobling fra året før. I 2019 ble det også igangsatt samarbeid med ledende tyske industrielle testsentre, UK Catapult, TMG/Fraunhofer, IBM internasjonale AI-senter og Google.

Dette får bedriften hjelp til i katapult-sentrene

Gjennom et katapult-prosjekt kan norske bedrifter redusere sin økonomiske og teknologiske risiko, øke kunnskapen i bedriften og raskere ta steget fra idè til marked. I katapult-sentrene kan store og små bedrifter i de fleste bransjer få:

  • Tilgang til internasjonalt ledende test-infrastruktur og kompetanse.
  • Hjelp til å utvikle, teste og simulere både produkter, tjenester og prosesser.
  • En partner for å bygge nødvendig kompetanse i bedriften.
  • Et tilpasset tilbud, enten det er noen timers møte for nødvendige avklaringer, problemløsing i workshops, mindre tester i labskala eller lengre innovasjonsløp. 

NAM er et utviklingsanlegg hvor forskere undersøker bruk av mikroalger i fiskefôr, og som ingrediens i mat.

Her er noen av bedriftene som Norsk katapult har hjulpet

CityQ

CityQ utvikler elsykler formet som en bil, som gjør det mulig å sykle hele året. Virksomheten leverer elsykler med tak og dører. Den ser ut som en minibil, men er utstyrt med pedaler og må tråkkes som en elsykkel.

(Manufacturing Technology katapult-senter)

Ocean Sun

Ocean Sun produserer solcelleteknologi til flytende solkraft, for kystnære havområder, innsjøer og reservoarer. Det blå duken, som solcellene er festet på, sørger for mer effektiv energiproduksjon, siden solanlegg er mer effektive under kjølige forhold.

(Future Materials katapult-senter)

Zinus

Zinus leverer enheter for landstrømsløsninger til skip. I hovedsak leveranser til offshoreflåten og større fiskebåter, i tillegg til cruiseskip. Med landstrøm kan skipene sømløst skifte fra hjelpemotorer til strøm fra land for å opprettholde funksjoner om bord når skip ligger til kai.

(Sustainable Energy katapult-senter)

Artec Aqua

Artec Aqua leverer komplekse store anlegg for oppdrett av fisk på land. Det å kvalitetsikre alle deler er kostbart og tidkrevende. Bruker Virtuell Prototyping av landbaserte oppdrettsanlegg i 3D for å finne løsninger tidlig i prosessen. På den måten slipper man kostnadsendringene etter at byggingen av det komplekse anlegget er satt i gang.

(Digicat katapult-senter)

Nasjonalt Algepilot Mongstad

Nasjonalt Algepilot Mongstad (NAM) er et 4.000 liters utviklingsanlegg hvor forskere undersøker bruk av mikroalger i fiskefôr, og som ingrediens i mat. Global knapphet på fiskeolje gjør at alternative kilder må utvikles. Fiskeolje er hovedkilden til Omega-3 i oppdrettsnæringen, og mikroalger kan bli en fullverdig erstatter.

(Ocean Innovation katapult-senter)

Covid-19 har imidlertid gjort det svært krevende for store deler av industrien i 2020, som er målgruppen for sentrene. Likevel har etterspørselen etter katapult-prosjekter fortsatt å være betydelig.

Over hele verden utfordres industrien av banebrytende teknologier og det grønne skiftet. Det gjør at evnen til å fokusere på innovasjon, effektivisering, nye forretningsmodeller og verdikjeder blir viktigere enn noen gang.

- Katapult-sentrene bidrar til at norske bedrifter kan teste og utvikle nye løsninger. De legger til rette for et grønnere, smartere og mer nyskapende næringsliv, noe vi bare vil trenge mer av i årene fremover, sier næringsminister Iselin Nybø i anledning 3-års jubileet.

I katapult-sentrene får bedrifter fra hele landet mulighet til å teste ut ideer og prøve seg frem. Norsk katapult har fått til svært mye på kort tid, og ordningen har vist at den er viktig for å bidra til mer industriproduksjon i Norge.

- Katapult-sentrene bidrar til at norske bedrifter kan teste og utvikle nye løsninger. De legger til rette for et grønnere, smartere og mer nyskapende næringsliv, noe vi bare vil trenge mer av i årene fremover.  

Næringsminister Iselin Nybø, i anledning 3-års jubileet.

Har stor effekt

Støtten katapult-sentrene har mottatt gjennom ordningen har gått til investeringer i nytt utstyr, samt bidratt til å tilgjengeliggjøre et betydelig omfang av eksisterende testutstyr. Foreløpige anslag tyder på at verdien av dette utstyret typisk er i størrelsesorden 8-15 ganger støtten fra katapult-ordningen.

Gevinsten for bedriftene har vært redusert økonomisk og teknologisk risiko, økt kunnskap i bedriften samt muligheten til å raskere ta steget fra idè til marked. Dette er suksessfaktorer når produkter, tjenester og prosesser skal industrialiseres, og for at Norge skal bidra til å utvikle fremtidens grønne løsninger som både vil sikre konkurransekraft, eksportmuligheter og nye jobber.

Et eksempel på at støtten fra Norsk katapult gir stor effekt er en havvindmølle i Sustainable Energy katapult-senteret til en verdi av nærmere 400 millioner kroner. Gjennom et investeringsbidrag på ca. 12 millioner kroner har katapult-senteret tilgjengeliggjort vindmøllen som testfasilitet for andre bedrifter. Dette har vært utløsende for igangsettelsen av en rekke store prosjekter, hvor også underleverandører utvikler og tester løsninger sammen med de store system-integratorene. Det nevnte bidraget på 12 millioner kroner har bidratt til at det i dag er en total prosjektverdi på nærmere 3 milliarder kroner i tilknytning til havvindmøllen. Et eksempel er det EU-finansierte Flagship-prosjektet med ramme på 620 millioner kroner.

CityQ utvikler elsykler formet som en bil.

Dette tilbyr katapult-sentrene

De to første katapult-sentrene ble identifisert i oktober 2017, de tre neste i juni 2018. Her er de fem sentrene, som har ulike tematiske profiler:

Manufacturing Technology (Raufoss)

Her får bedrifter hjelp til å videreutvikle, simulere og teste produksjonslinjen før de etablerer fullskalaproduksjon i egne lokaler. Katapult-senteret utvikler og demonstrerer innovative produksjonsprosesser og muliggjørende teknologier i minifabrikker i samarbeid med industri, forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Driftes av SINTEF Manufacturing).

Besøk nettside »

Future Materials (Grimstad)

Nasjonalt utvikling- og testsenter for materialer. Her utvikler, tester og måler bedriftene sine produkter og materialer i labskala eller i fullskala pilottesting i et industrielt miljø. Katapult-senteret har et særlig fokus på materialvalg og design for gjenbruk og resirkulering. Skaper bærekraftige avanserte materialer til bedriftens eksisterende og nye produkter.

Besøk nettside »

Sustainable Energy (Stord)

Tilbyr utstyr, fasiliteter og kompetanse på maritime og desentraliserte energisystemer. Bedriftene får mulighet til å utvikle produkter og systemer som tilfredsstiller kravene til omstilling og bærekraftig energi. Tilbyr testfasiliteter i operative anlegg på land, på skip og i havrommet.

Besøk nettside »

Digicat (Ålesund)

Her kan bedrifter teste ideer, konsepter og produkter i en virtuell og digital verden. Tilbyr testfasiliteter, kompetanse og nettverk for virtuell prototyping til alle næringer. Feil og misforståelser kan avdekkes så tidlig i prosessen at endringer kan foretas med minimale konsekvenser for leveringstid og kostnader.

Besøk nettside »

Ocean Innovation (Bergen)

Tilbyr kompetanse, nettverk, prototype- og testfasiliteter for havnæringene. Senteret har investert i utstyr knyttet til prototyping via 3D metall printing, resirkuleringsanlegg for havbruk og digital infrastruktur for deling og kvalitetssikring av havbruksdata.

Besøk nettside »

Etter planen skal nye katapult-sentre bli utpekt vinteren 2020/21. Ambisjonen er å utvikle totalt 7-9 nasjonale katapult-sentre på områder av stor verdi for fremtidens industri i Norge. Katapult-sentrene skal utfylle hverandres tjenester.

- Katapult-sentrene blir viktige byggesteiner for Norge som ledende industri- og teknologinasjon, i møte med det grønne skiftet og sterkere global konkurranse.

Kommunalminister Jan Tore Sanner, 20.10.2017

Zinus leverer enheter for landstrømsløsninger til skip.

– Timingen er veldig god. En sikker oppskrift på å lykkes er å satse på de virkemidlene som virker, og vi ser at bedrifter fra hele landet har stor nytte av fasilitetene og kompetansen som er bygget opp gjennom Norsk katapult.

Ingrid R. Lorange, administrerende direktør i Siva

Norsk katapult

- Norsk katapult er en ordning med nasjonale sentre som tilbyr fasiliteter, utstyr, kompetanse og nettverk.

- Katapult-sentrene gjør det enklere for innovative bedrifter å utvikle prototyper, teste, simulere og visualisere, slik at ideer utvikles raskere, bedre og med mindre risiko.

- Ordningen ble lansert som ett av ni prioriterte tiltak da Regjeringen Solberg i mars 2017 la frem Industrimeldingen «Industrien – grønnere, smartere og mer nyskapende». 

- Katapult-sentrene får offentlig støtte for å bistå små og mellomstore bedrifter over hele landet.

- Norsk katapult skal bidra til økt industriell verdiskaping i Norge. Dette skal gjøres ved å utvikle relevante tjenester i regi av internasjonalt ledende katapult-sentre. 

- Siva forvalter ordningen på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet, og i tett samarbeid med Innovasjon Norge og Forskningsrådet.  

Planlegger flere nye katapult-sentre

Siva har planer om å opprette flere sentre de nærmeste årene. I april 2020 ga Siva støtte til fem forprosjekter innenfor fire spesifiserte områder med totalt 2 millioner kroner under ordningen Norsk katapult. Gjennom forprosjekt-midlene får kandidater anledning til å avklare og dokumentere reelle partnerskap, ambisjoner, forpliktelser og muligheter før de eventuelt deltar i hovedutlysningen. Ambisjonen er å bygge en helhetlig struktur av velfungerende katapult-sentre. Planen er å ta opp 2-4 nye katapult-sentre de neste årene. De fire prioriterte områdene er:

  1. Industriell bioteknologi
  2. Mikro- og nanoelektronikk
  3. Helse – personalisert medisin
  4. Industriell tjenesteutvikling

- Jeg pleier å sammenligne katapult-sentrene med sløydsaler, som bedrifter og forskningsmiljøer kan bruke på deling. Ordningen skal bidra til at ideer kan utvikles raskere, rimeligere og bedre.

Næringsminister Monica Mæland, 9.5.2017

Derfor trenger Norge katapult-sentre

Over hele verden utfordres industrien av banebrytende teknologier og «det grønne skiftet». Det gjør at evnen til å innovere raskere, bli mer effektive, samt finne nye forretningsmodeller og verdikjeder blir viktigere enn tilgang på billig arbeidskraft. Det gir en gylden mulighet for å øke den industrielle verdiskapingen i Norge.

Særlig små og mellomstore bedrifter - som ofte må bruke all kapasitet og fokus på å håndtere den daglige virksomheten – trenger tilgang til topp kompetanse og utstyr.

Uansett størrelse er det avgjørende at bedriften evner raskest mulig å ta steget fra ide til markedsintroduksjon for å kunne vinne frem i den globale konkurransen. Det er ofte universalnøkkelen for å styrke markedsposisjonen.

Økt industriell verdiskaping er en viktig del av svaret på hvordan vi skal kunne opprettholde dagens verdiskaping og velstandsnivå i årene som kommer.

- Havet er ett av de viktigste områdene Norge skal satse på i fremtiden. De nye katapult-sentrene vil bidra til at nye løsninger fra havnæringene kan testes, utvikles og overføres til andre bransjer.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, 5.6.2018

Ocean Sun produserer solcelleteknologi til flytende solkraft.